PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring kun je precies lezen hoe Het Reckveld omgaat met (jouw) persoonsgegevens.

Over Het Reckveld/de verantwoordelijke

Het Reckveld is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die haar worden toevertrouwd. Als er anderen worden betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in deze verklaring.

Voor alle vragen en opmerkingen rondom privacy en deze privacyverklaring kan je contact opnemen met:
Het Reckveld
Marielle Rekveld-Temminck
Rijssenseweg 2
7495RP Ambt Delden
KvK nummer: 08151759

Contact opnemen kan via het contactformulier op deze website of telefonisch via 0547-260559

De AVG

Ik ben gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) die sinds mei 2018 van kracht is. Volgens de AVG mag ik persoonsgegevens verwerken. Ik moet hiervoor wel een goede grond en een doel hebben én er duidelijk en open over zijn. Daarom is deze privacyverklaring opgesteld.

Grondslagen

Gronden voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen de wet, een overeenkomst, toestemming of een gerechtvaardigd eigen belang zijn. Voorbeelden van een doel zijn het draaiend houden van een website, het bijhouden van een administratie of het versturen van een nieuwsbrief zijn.

Verwerken

Het begrip verwerken doelt op alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan: opslaan, bewerken, publiceren, kopiëren, bekijken, weergeven, delen, enz…

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te zijn herleiden tot een persoon. Natuurlijk zijn dit naam- en adresgegevens, geboortedatum en telefoonnummer, maar het kan ook gaan om een omschrijving van een persoon op basis waarvan diegene te herkennen is. Ook IP-adressen zijn persoonsgegevens, omdat deze zo uniek zijn dat ze terug kunnen leiden naar een specifiek huishouden of persoon.

Een bijzondere categorie persoonsgegevens zijn de ‘bijzondere persoonsgegevens’, waaruit gevoelige informatie kan worden gehaald, zoals informatie over gezondheid, geaardheid, religie/levensbeschouwelijke overtuigingen of biometrische gegevens als vingerafdrukken. Het Reckveld verwerkt deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ noodzakelijk voor een dossieraanleg in verband met jouw therapeutische behandeling bij Het Reckveld.

De persoonsgegevens die Het Reckveld van jou verwerkt (kunnen) zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • Bank- en betaalgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Gegevens over gezondheid.

Wanneer er welke gegevens worden verwerkt kun je hieronder lezen.

Contactformulier

Als je het contactformulier op de website hebt ingevuld, heb je hier zelf contactgegevens achtergelaten. Door je vraag of verzoek in te sturen waar je antwoord op wil hebben, heb je mij toestemming gegeven de gegevens te verwerken en contact op te nemen. Deze gegevens worden alleen gebruikt met het doel contact met je op te nemen en/of jouw vragen te beantwoorden. Als dit contact niet leidt tot een samenwerking, zullen je gegevens binnen twee maanden na het laatste contact worden verwijderd.

Uitvoeren van de overeenkomst

Wanneer er een overeenkomst is gesloten tussen jou en Het Reckveld, zal ik jouw gegevens gebruiken voor het sturen van facturen. Ook zal ik je naam, e-mailadres, persoonlijke informatie en medische gegevens verwerken voor het verlenen van mijn diensten. Je gegevens zullen niet worden gebruikt met een ander doel dan het nakomen van de overeenkomst. De gegevens die niet meer nodig zijn voor de administratie zullen na afloop van de overeenkomst binnen zes maanden worden verwijderd.

Administratie

Het Reckveld is wettelijk verplicht een administratie bij te houden. Hieronder vallen ook jouw persoonsgegevens. Daarnaast wordt ook correspondentie bewaard die nodig is om aan te tonen dat je daadwerkelijk mijn klant bent (geweest).
Er is een wettelijke bewaarplicht van 7 kalenderjaren, geteld vanaf de eerste januari van het jaar na het jaar waarin de gegevens zijn ingevoerd in het systeem. Op basis daarvan zal ik jouw gegevens 8 jaar bewaren. Na het verstrijken van deze termijn worden je gegevens vernietigd.

Clientdossier

Als therapeut is Het Reckveld wettelijk verplicht van elke cliënt een dossier bij te houden. De gegevens in dit dossier blijven 20 jaar bewaard. De gegevens in dit dossier worden gebruikt om effectief zorg te kunnen verlenen.

Daarbij kan informatie gebruikt worden voor andere doelen:
a) financiële administratie (voor het opstellen van b.v. een factuur);
b) voor geanonimiseerde intervisie; Het Reckveld kan met een collega-therapeut intervisie hebben en daarin een casus van een cliënt bespreken. De casus is geheel geanonimiseerd, er wordt geen naar een persoon herleidbare informatie besproken;
c) bij waarneming door een collega therapeut indien Het Reckveld afwezig is of bij doorverwijzing naar een andere therapeut (uitsluitend met toestemming van de cliënt).

Minderjarigen

Het Reckveld heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik adviseer ouders dan ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Het Reckveld zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via [email protected], dan verwijder ik deze informatie.

Cookies

Het Reckveld gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Het Reckveld gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Social media

Voor mijn marketing en interactie met (potentiële) klanten, maak ik gebruik van Facebook en Instagram en Linked-in.
Op het moment dat jij jezelf aanmeldde bij Facebook of Instagram ben je akkoord gegaan met hun voorwaarden. Dat anderen je kunnen vinden en zien is hier onderdeel van. Het Reckveld heeft hier verder geen rol in. Voor deze voorwaarden en instellingen verwijs ik je dan ook naar de betreffende sociale media.

Derden

Bij mijn bedrijfsvoering maak ik gebruik van de diensten van derden. Deze derden kunnen in bepaalde gevallen toegang hebben tot jouw gegevens. Met deze derden heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten en zij hebben alleen toegang tot jouw gegevens voor zover noodzakelijk en met een specifiek doel. In de meeste gevallen zullen deze derden jouw gegevens niet te zien krijgen en enkel opslaan (zoals de webhoster).

Het gaat om de volgende derden:

 • Boekhouder;
 • Boekhoudsoftware;
 • Webhoster voor het in de lucht houden van de website en e-mail;
 • Provider voor telefonie;
 • Cloudopslag;
 • Webdesigner;
 • Waarnemer in geval ik afwezig ben door ziekte of vakantie. Wanneer je niet wil dat jouw gegevens worden gedeeld met mijn waarnemer kan je dat aangeven bij aanvang van de behandeling.

Rechten van betrokkenen

Wanneer Het Reckveld jouw persoonsgegevens verwerkt, dan heb jij bepaalde rechten. Zo mag je te allen tijde inzage vragen in de gegevens die ik van je heb. Daarnaast heb je het recht mij te vragen jouw gegevens aan te passen, te verwijderen of over te dragen aan een ander. Dit kan door contact op te nemen via het contactformulier of via 0547-260559. Je verzoek kan alleen worden ingewilligd als dit wettelijk is toegestaan.

Beveiliging

Alle persoonsgegevens zullen op een adequate manier worden beveiligd, zoals je ook van mij mag verwachten. Jouw gegevens worden ook niet aan derden verstrekt, anders dan hierboven is vermeld.

Klachtrecht

Ben je niet tevreden met de manier waarop Het Reckveld met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan mag je natuurlijk altijd je zorgen met mij bespreken, eventueel in een persoonlijk gesprek.
Daarnaast heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Zie voor meer informatie en het meldingsformulier https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/behandeling-van-klachten- door-de-ap.